Intervju med kronofogden (KFM)


Varför hamnar en del människor i skuld?

Det finns olika orsaker men ofta är det en ansträngd ekonomi som råkar ut för någon typ av livshändelse. Kanske blir du eller någon närstående sjuk, arbetslös, företaget går i konkurs eller så hamnar du i en skilsmässa. Men det kan också bero på psykisk sjukdom eller någon form av missbruk.

Skam gör det svårt att prata om ämnet i ett tidigt skede. Det är först när det smäller som det blir synligt för omvärlden, men problemen växer ofta under en längre tid där personen inte velat visa sig svag genom att inte kunna hantera sin ekonomi. Problemet glider hen ur händerna när skulderna växer snabbare än betalningsförmågan på grund av ränta-på-ränta-effekten.

Vad önskar folk att de gjort tidigare?

I fallen där det handlar om en plötslig livshändelse går problemen sällan att förutse. Men för många av de som överkommer skammen och tar kontakt med KFM visar det sig inte var så farligt som de trott. Personer kan ha byggt upp ett hemskt scenario i huvudet och sen visar det sig inte alls vara så illa när alla korten äntligen kommer upp på bordet. Det är vanligt att personer som söker hjälp önskar att de gjort det tidigare.

Hur jobbar KFM förebyggande?

En av KFMs uppgifter är att jobba aktivt med att förebygga skuldsättning. Det görs genom exemplevis förebyggande kommunikation, skolbesök, svar på allmänhetens frågor och extra kontakt med utsatta grupper. Det bedrivs ett offensivt arbete med statistik och pressmeddelanden. Till exempel har KFM pratat i media om skuldsanering, men även om den som är skuldfri är välkommen att ta kontakt.

Är det svårt att ansöka om skuldsanering?

En lagändring som trädde i kraft i november 2017 har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Det efterfrågas lite färre uppgifter och går att ansöka på webben. Efter lagändringen har ansökningarna ökat markant men det betyder att det är enklare att få beviljad skuldsanering.

Här bedrivs ett nära samarbete med kommunerna och deras budget- och skuldrådgivare som har de här frågorna på sitt bord. Glädjande nog klarar sig en majoritet av de som blir beviljade skuldsanering igenom processen och faller inte tillbaka.

IMG_7945.JPG

KFM jobbar inte med beteendeförändringar och att ändra människors förhållande till pengar. Det får andra instanser sköta. De som beviljas skuldsanering får en handläggare men bara att ta steget att ansöka om skuldsanering tyder ju på att en person kommit långt.

Vilken är den största missuppfattningen om skuldsanering?

Att du måste ha stora skulder för att beviljas skuldsanering.

Om en person ansöker om skuldsanering så prövas återbetalningsförmågan. Du kan bli beviljad skuldsanering även för mindre skulder, säg 50 000 kronor. Det är alltså inte storleken på skulden som är avgörande utan din förmåga att betala tillbaka. Tyvärr är det många äldre personer, 65+ som haft skulder i väldigt många år men som sitter fast med dyra räntor och en för låg pension för att någonsin kunna betala tillbaka.

De tre viktigaste faktorerna för att få skuldsanering är

  • Orsaken till betalningsproblemen,

  • Ålder på de som ansöker

  • Om de har besökt en budget- och skuldrådgivare.

Däremot har skuldernas storlek ingen stor betydelse.

Orsak

Sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet innebär större sannolikhet att få skuldsanering än överkonsumtion. Alltså plötsliga livshändelser som leder till överskuldsättning som i mindre utsträckning påverkats av den enskildes beteende.

Ålder

Äldre personer får oftare skuldsanering. I synnerhet pensionärer har väldigt svårt att ändra sin inkomstsituation för att på sikt kunna betala sina skulder. Dessutom har äldre personer ofta varit överskuldsatta under en längre tid. Det ligger i samhällets intresse att rehabilitera folk ekonomiskt innan de blir för gamla.

Budget- och skuldrådgivare

Det finns en tydlig skillnad i beviljandegrad av skuldsanering hos de som tagit hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare och de som inte gjort det. Det beror troligen på att rådgivarna hjälper rätt personer att söka och att ansökningarna är väl genomarbetade.

Hur fungerar skuldsanering?

Först beräknas inkomster och utgifter så att personen får ett existensminimum att leva på medan allt överskott betalas av arbetsgivaren direkt till KFM för att betala av på skulderna. Efter fem år skrivs skulderna av om betalplanen följts och personen inte dragit på sig nya skulder eller på avvikit från det man kommit överens om.

Här kan du läsa mer om skulder och kronofogdens uppdrag!